Terapia Pedagogiczna
Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu zredukowanie i wyeliminowanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie opóźnień rozwojowych.

Terapia pedagogiczna to szereg oddziaływań stymulujących rozwój dziecka i usprawniających zaburzone funkcje. Wykorzystuje się w tym celu różnorodne ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych na podstawie wstępnej diagnozy pedagogicznej.

Diagnoza Pedagogiczna

Diagnoza funkcji i procesów poznawczych na podstawie cyklu testów poparta obserwacją  dziecka (podczas zajęć indywidualnych) oraz wywiadem z rodzicami.  Badanie służy określeniu poziomu wiedzy i umiejętności osoby badanej w stosunku do wymagań programowych obowiązujących na danym etapie kształcenia. Diagnoza pedagogiczna polega na wnikliwym przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest podłoże tych trudności. Badany otrzymuje zalecenia dotyczące pracy samodzielnej, pracy pod opieką rodziców.

Diagnoza Dojrzałości Szkolnej

Cykl testów sprawdzających dojrzałość w zakresie funkcji i procesów poznawczych, poziomu sprawności ruchowej, w tym grafomotorycznej, ocena gotowości szkolnej w zakresie emocjonalno-motywacyjnym oraz społecznym, obserwacja dziecka i wywiad z rodzicami. Przygotowanie pisemnej diagnozy wraz z zaleceniami terapeutycznymi oraz propozycjami ćwiczeń i zadań do pracy z dzieckiem. W przypadku chęci czy potrzeb rodziców możliwe jest spotkanie w celu omówienia wyników badania oraz konsultacja za 2-3 miesiące w celu oceny postępów pracy i uzyskania dalszych zaleceń.

Diagnoza Dziecka pod Kątem Ryzyka Dysleksji

Cykl testów, obserwacja i wywiad z rodzicami mający na celu ocenę ryzyka dysleksji. Propozycja dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju lub zaobserwowanych deficytach poznawczych. Wczesna diagnoza i interwencja terapeutyczna może znacząco zmniejszyć a nawet uchronić dziecko przed niepowodzeniami w karierze szkolnej.

Terapia Pedagogiczna Obejmuje:

  • Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój poznawczy
  • Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową i słuchową
  • Ćwiczenia wzbogacające zasób słownictwa
  • Ćwiczenia rozwijające sprawność manualną i grafomotoryczną
  • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą z wykorzystaniem terapii ręki
  • Ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi
  • Ćwiczenia umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie)
  • Trening ortograficzny
  • Zajęcia rewalidacyjne (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Kadra i Nowoczesny Sprzęt gwarancją satysfakcji

W Centrum Terapii  Bocianek dobro naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze, dlatego gwarantujemy indywidualne podejście co przekłada się na rezultaty naszych zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z naszym gabinetem zapraszamy serdecznie do kontaktu 

Zapraszamy do Kontaktu